REKLAMA:

Podsumowująca sesja Rady Gminy Szumowo [retransmisja]

samorząd
31.12.2017 r., godz. 22.00
Radni Gminy Szumowo podsumowali mijający rok oraz zaplanowali i przyjęli budżet na rok 2018 podczas XXXI sesji Rady. Poza tym pochylili się nad dziewięcioma projektami uchwał.

Ostatnia w tym roku, XXXI sesja Rady Gminy Szumowo miała miejsce w piątek, 29 grudnia w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Podczas obrad radni przyjęli dziesięć projektów uchwał.

Na początku narady Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman podsumował kończący się 2017 rok. Wspomniał o zrealizowanym budżecie, gdzie po stronie dochodów znalazło się 23 mln 594 tys. zł, a wydatków 26 mln 044 tys. 635 zł. Wójt omówił najważniejsze zrealizowane inwestycje, m.in. budowę przedszkola i stołówki (ponad 31% wszystkich wydatków Gminy), chodnika w Wyszomierzu Wielkim, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wykonanie i wyremontowanie łącznie ok. 4 km dróg na terenie gminy.

Następnie radni przeszli do głosowania nad projektami dziesięciu uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła planowanego na 2018 rok budżetu Gminy. Dokument, zakładający dochody w wysokości 24 mln 427 tys. 500 zł i wydatki 28 mln 427 tys. 500 zł oraz deficyt, który ma być pokryty kredytem długoterminowym, został zatwierdzony przez 12 radnych, natomiast 3 wstrzymało się od głosu.

Jednomyślność wykazali radni przy głosowaniu nad pozostałymi uchwałami, które dotyczyły:
- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szumowo na lata 2018 – 2024,
- Programu Ochrony Środowiska Gminy Szumowo na lata 2017 – 2022,
- aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Szumowo na lata 2016 – 2022,
- programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018,
- zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Szumowa,
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
- planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szumowo,
- określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Szumowo,
- trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne niż Gmina Szumowo organy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Ostatnim punktem piątkowej sesji były wolne wnioski i sprawy różne, gdzie poruszone zostały tematy m.in. bezpieczeństwa na zjazdach z drogi krajowej nr 8 do Szumowa oraz przy wjeździe do Srebrnej, zagospodarowania budynków poprzedszkolnych czy odkrytej strzelnicy na terenie gminy.

Warto nadmienić, że na ostatniej w 2017 sesji szumowskich radnych gościł Starosta Zambrowski Robert Rosiak.

Poniżej przedstawiamy retransmisję z obrad XXXI sesji Rady Gminy Szumowo.RN


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: