REKLAMA:

XXI sesja Rady Powiatu Zambrowskiego [retransmisja]

samorząd
28.09.2017 r., godz. 21.00
Radni powiatowi większością głosów przyjęli dwanaście projektów uchwał podczas XXI Sesji Rady Powiatu.

XXI sesja Rady Powiatu odbyła się wczoraj, 27 września w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. W obradach uczestniczyło 16 radnych.

Na początku obrad radny Zbigniew Jach zaproponował, aby zdjąć z porządku obrad punkt dotyczący stanowiska Rady Powiatu Zambrowskiego w sprawie nazwy ulic Bolesława Podedwornego w Zambrowie i w Szumowie argumentując to faktem, że nadawanie nazw ulic nie należy do kompetencji powiatów a gmin.

- „Jeżeli ma to służyć propagandzie, to nie rozumiem, jak wyjdzie na tym wasz drugi koalicjant, skoro wojewoda jest z PiS-u, przepisy są PiS-owskie. IPN-owskie są instrukcje jak to zmieniać. Dlatego wnioskuję o zdjęcie tego tematu.” - mówił radny Jach.

Ostatecznie tylko czterech radnych było za wnioskiem dotyczącym zdjęcia tego punktu z porządku obrad. Jedenastu było natomiast przeciwnych. W związku z tym wniosek radnego Jacha został odrzucony.

Następnie, po przyjęciu porządku obrad oraz przyjęciu informacji Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie Powiatu Zambrowskiego w 2017 r., informacji na temat funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 r., radni słuchali informację Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

W tym punkcie starosta Robert Maciej Rosiak mówił m.in. o rozstrzygniętych trzech konkursach na dyrektorów placówek oświatowych, a także o inwestycjach. Jak mówił, z 21 zaplanowanych na ten rok inwestycji 8 zostało zrealizowanych, a 12 jest w trakcie realizacji. Jedna czeka jeszcze na rozstrzygnięcie przetargu.

Starosta w tym punkcie odniósł się też do informacji dotyczących ulicy Magazynowej, zawartych w naszym artykule „Nietypowy „briefing prasowy”. Czyżby ruszyła kampania wyborcza? [foto]”. Nie zgodził się z zawartym w naszym tekście stwierdzeniu, że ulica ta nie została gruntownie przebudowana. Argumentował to faktem, że roboty obejmowały: „wykonanie mechanicznego rozebrania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, wykonanie podbudowy z kruszyw, podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych klińcowo-żwirowych, czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej, bitumicznej, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem drogowym, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna, regulacji pionowej studzienek kanałowych i kratek ściekowych, oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową oraz dodatkowe roboty w postaci warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem.”

Spieszymy zatem z wyjaśnieniami. Przede wszystkim należy przypomnieć, że pierwotnie dokumentacja na przebudowę ulicy Magazynowej zakładała, oprócz wykonania nowej podbudowy i warstw asfaltowych, także nową budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, chodników wraz z krawężnikami, przystanków autobusowych oraz zatoki parkingowej przy Miejskim Przedszkolu Nr 3. Wszystko to na odcinku od skrzyżowania z aleją Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Legionową. Całość inwestycji szacowana była na ponad 3 mln zł. Ostatecznie te prace nie zostały wykonane, zatem naszym zdaniem nie można tu mówić o gruntownej przebudowie ulicy Magazynowej. Jeżeli już, to przebudowie uległa sama jezdnia (czyli część drogi, przeznaczona do ruchu pojazdów) na odcinku 363 metrów.

Zresztą fakt, że ulica Magazynowa nie została gruntownie przebudowana, potwierdził swoją wypowiedzią także wicestarosta Stanisław Rykaczewski. Jego zdaniem kompleksowa przebudowa nie doszła do skutku ze względu na to, że Miasto Zambrów nie chciało partycypować w kosztach tego przedsięwzięcia.

- „Można było tę drogę wybudować, przebudować, były duże szanse na pozyskanie środków od wojewody w wysokości 50%. Byłaby zatoczka, byłyby miejsca parkingowe dla dzieci i droga byłaby wykonana w całości. Dlaczego nie było wsparcia burmistrza i Rady Miasta? To pozostawiam społeczeństwu do oceny.” - mówił wicestarosta Stanisław Rykaczewski.

Następnie radni pochylili się nad dwunastoma projektami uchwał. Jedna z nich dotyczyła udzielenia pomocy finansowej Gminie na budowę targowiska. Chodzi w niej o przekazanie jednej z gmin powiatu zambrowskiego dotacji celowej na budowę targowiska rolno-zwierzęcego. Wnioski do programu PROW Województwa Podlaskiego na takie przedsięwzięcia początkowo złożyły dwie Gminy z terenu naszego powiatu: Gmina Szumowo (budowa targowiska w Ostrożnem) oraz Gmina Zambrów (budowa targowiska w Wądołkach). Starosta tłumaczył, że pieniądze trafią do tej gminy, której wniosek przejdzie pozytywną weryfikację oraz która podejmie się realnie takiego przedsięwzięcia.

Dowiedzieliśmy się jednak, że wójt Gminy Szumowo zrezygnował z wnioskowania o środki zewnętrzne na budowę targowiska w Ostrożnem i tym samym z całego przedsięwzięcia. Podczas dzisiejszej sesji wójt Jarosław Cukierman tłumaczył, że nie byłoby sensu budowy dwóch targowisk w odległości kilku kilometrów. Podkreślił, że pomysł budowy targowicy w Ostrożnem, poprzez uchwałę intencyjną zabezpieczającą środki na ten cel, wsparła jedynie Rada Miasta Zambrów. Jednocześnie zapewnił swoje poparcie budowy targowiska w Wądołkach. W związku z tym już wiadomo, że pieniądze, które zabezpieczył Powiat mogą trafić na inwestycję Gminy Zambrów.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 20 tys. zł Powiatowi Kartuskiemu na pomoc po nawałnicach, które w sierpniu przeszły przez tamte tereny.

W trakcie wczorajszego posiedzenia radni zajęli się także pozostałymi dziesięcioma projektami uchwał. Dotyczyły one:
:: zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2017 rok;
:: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2017-2020;
:: udzielenia pomocy finansowej Gminie Zambrów;
:: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Zambrów;
:: ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu;
:: zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Zambrowskim;
:: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
:: zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania z powiatowych obiektów użyteczności publicznej,
:: nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Długoborzu,
:: zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zambrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Kontrowersyjny okazał się punkt dotyczący przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Zambrowskiego w sprawie nazwy ulic Bolesława Podedwornego w Zambrowie i w Szumowie. Takie stanowisko przygotował Zarząd Powiatu Zambrowskiego, który chciał przedstawić je Wojewodzie Podlaskiemu, który ma ostatecznie podjąć decyzję, co do nazewnictwa tych ulic w Zambrowie i Szumowie.

- „Chcemy bronić człowieka, który wniósł znaczący wkład w rozwój powiatu zambrowskiego, w tym i miasta Zambrów.” - mówił starosta Robert Maciej Rosiak.

Oprócz radnego Zbigniewa Jacha, sprzeciw wobec podejmowaniu takiego stanowiska wyraził także radny Andrzej Mioduszewski.

- „Powinniśmy wreszcie zrobić nasze rozliczenie z minioną epoką. Ten patron tych ulic niestety kojarzy się jednoznacznie z poprzednim systemem i ja osobiście uważam, że czas najwyższy to zakończyć i nie zajmujmy jako Rada takiego stanowiska, bo to nas bezpośrednio nie dotyczy.” - mówił radny Andrzej Mioduszewski.

Ostatecznie wicestarosta Stanisław Rykaczewski złożył wniosek o niepodejmowanie stanowiska Rady Powiatu Zambrowskiego w sprawie nazwy ulic Bolesława Podedwornego w Zambrowie i w Szumowie. Za tym wnioskiem opowiedziało się 7 radnych, a 6 wstrzymało się od głosu.

Na zakończenie obrad głos zabrała jeszcze radna Rady Miasta Barbara Laszuk. Poruszyła ona problem ogromnych kolejek do poradni okulistycznej w Zambrowie. Prosiła o interwencję w tej sprawie. Przy okazji zaprosiła wszystkich radnych powiatowych, na najbliższą sesję Rady Miasta, aby ci zobaczyli, jak bardzo sesje powiatowe różnią się sposobem prowadzenia od miejskich.

Poniżej przedstawiamy retransmisję z wczorajszych obrad.ŁC


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: