REKLAMA:

Stan środowiska na terenie powiatu zambrowskiego w 2016 roku

wiadomości lokalne
08.08.2017 r., godz. 12.30
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) skontrolował stan środowiska na terenie powiatu zambrowskiego w 2016 r. Badania objęły wszelkie aspekty wpływające na czystość ekosystemu oraz zdrowie mieszkańców. Opublikowana informacja obrazuje poziom zanieczyszczeń oraz rozwój środków zapobiegających jego zwiększaniu.

Stan czystości Jabłonki

WIOŚ poddał ocenie m.in. jakość wód powierzchniowych. Łączna długość sieci wodnej w powiecie zambrowskim wynosi 90,54 km. Cieki płynące na naszym terenie są to dopływy Narwi (Jabłonka z Gacią) i Bugu (Mały Brok). Największym ciekiem powiatu jest rzeka Jabłonka., której długość wynosi 38,5 km, a powierzchnia zlewni 431,8 km2.

W 2016 roku przeprowadzono badania i ocenę dla Jabłonki w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym w miejscowości Konopki-Koziki, wyznaczonym na odcinku przyujściowym, tuż poza granicami powiatu zambrowskiego. Rzeka badana była w wymaganym zakresie pomiarowym (monitoring diagnostyczny), pozwalającym wykonać pełna ocenę stanu ekologicznego i chemicznego oraz ocenę jej stanu.

Po przeprowadzonych badaniach stan ekologiczny Jabłonki oceniono jako umiarkowany w 5 stopniowej skali tj. od stanu bardzo dobrego, poprzez dobry, umiarkowany, słaby do złego. Na wynik oceny wpłynęły zarówno wyniki badania elementów biologicznych, jak również wskaźników fizykochemicznych, w tym stężenia związków azotu i fosforu. Wskaźniki biogenne były widocznie gorsze, jak w badaniach prowadzonych w poprzednim cyklu Państwowego Monitoringu Środowiska, obejmującym lata 2010-2015.

Z kolei badania wg. wskaźników stanu chemicznego rzeki Jabłonki wykazały stan poniżej dobrego. Zadecydował o tym jeden wskaźnik, wyznaczony jako wiodący dla grupy węglowodorów aromatycznych – benzo(a)piren.

Ponadto w 2016 roku stwierdzono tu, po raz pierwszy od 2013 roku, stężenia maksymalne azotanów przekraczające granice wyznaczoną dla wód zanieczyszczonych związkami azotu ze źródeł rolniczych. W stosunku do badań z lat 2013 i 2015 związki azotu mają niestety tendencję wzrostową.

Ogólny stan Jabłonki, ze względu na niską ocenę stanu ekologicznego i stanu chemicznego oraz ze względu na niespełnienie wymagań wyznaczonych dla obszarów chronionych, oceniono niestety jako ZŁY.Stan czystości powietrza
Inny badanym aspektem był poziom zanieczyszczeń powietrza. Generalnie powiat zambrowski charakteryzuje się stosunkowo niewielkim poziomem emisji zanieczyszczeń. Na naszym terenie znajdują się nieliczne punktowe źródła, które uwalniają do atmosfery niebezpieczne związki chemiczne. Są to głównie kotłownie emitujące zanieczyszczenia powstające w wyniku spalania węgla, gazu ziemnego i paliw płynnych. Największe z nich zlokalizowane są na terenie Zambrowa. Są to: Ciepłownia Miejska w Zambrowie i kotłownia SM „MLEKPOL” Zakład Produkcji Mleczarskiej w Zambrowie. Poza terenem miasta największe źródła emisji znajdują się na terenie Tłoczni Gazu w Grzymałach.

Jeżeli chodzi o zanieczyszczenia pochodzące z transportu drogowego, to wykluczając drogę S8, emisja spalin w powiecie zambrowskim nie zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców. Gorsza sytuacja występuje w pasie drogi krajowej S8, która jest przebudowywana na dwupasmową drogę ekspresową. Rocznie jeździ po niej ok. 6 milionów pojazdów, w tym ok. 1 milion samochodów ciężarowych, które są źródłem emisji tlenków węgla, tlenków azotu, węglowodorów aromatycznych i alifatycznych, pyłu, dwutlenku siarki, związków ołowiu i sadzy. Pogarsza to znacznie stan środowiska, co skutkuje wyłączeniem użytków rolnych znajdujących się wzdłuż drogi krajowej z ekologicznej produkcji rolnej. W strefie podlaskiej, do której należy powiat zambrowski, stężenie wymienionych gazów jest stosunkowo niskie i nie przekracza dopuszczalnych norm.Gospodarka odpadami
Jak czytamy w opublikowanej przez WIOŚ informacji, ilość odpadów przemysłowych wytworzonych i nagromadzonych w powiecie zambrowskim w minionym roku stanowi tylko niecałe 0,8% ogólnej ilości odpadów wytworzonych i nagromadzonych w województwie podlaskim (z wyłączeniem komunalnych), a ich ilość w ostatnim roku sprawozdawczym wyniosła 5 tys. ton. Procesom odzysku (kompostowanie) poddano 3,4 tys. ton ogólnej ilości wytworzonych odpadów, a procesom unieszkodliwienia - 0,2 tys. ton.

Z kolei według danych uzyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego ilość zmieszanych odpadów komunalnych w powiecie zambrowskim wyniosła 8 964,8 Mg, co stanowi około 4% ogólnej ilości odpadów wytworzonych w województwie podlaskim. Większość (8 386,84 Mg) to odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych. W powiecie zambrowskim za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiada Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze.

W 2016 roku na terenie naszego powiatu wytworzono w sumie 1 941,0823 Mg odpadów niebezpiecznych, zebrano 24,6690 Mg, odzyskano w instalacjach 618,2880 Mg oraz unieszkodliwiono 4 723,8000 Mg. Największą grupę odpadów niebezpiecznych stanowiły: zużyte baterie i akumulatory, uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne, materiały konstrukcyjne zawierające azbest, stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne, mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach, oraz zużyte oleje silnikowe i przekładniowe.

Pomiary kontrolne pól elektromagnetycznych
Jak czytamy w opublikowanej przez WIOŚ informacji, podstawowym rodzajem zanieczyszczeń środowiska jest również PEM – czyli promieniowanie elektromagnetyczne. Najpowszechniejsze instalacje będące źródłem PEM to wszelkiego rodzaju linie elektroenergetyczne oraz instalacje radiokomunikacyjne, w tym stacje bazowe telefonii komórkowej oraz stacje nadawcze radiowe i telewizyjne.

W roku 2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku zrealizował kolejny program badań pól elektromagnetycznych opracowany zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podlaskiego na lata 2014-2016”. WIOŚ przeprowadził pomiary w 45 punktach pomiarowych rozmieszczonych równomiernie na terenie całego województwa (po 15 punktów w każdym z trzech obszarów). Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że w żadnym z badanych punktów pomiarowych w powiecie zambrowskim w ciągu ostatnich trzech lat, nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. Zmierzone wartości składowej elektrycznej, w badanych punktach pomiarowych, stanowiły poniżej 10% normy dopuszczalnej.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi także działania kontrolne. W 2016 roku w naszym powiecie przeprowadzono 34 kontrole, w tym 2 kompleksowe, 17 problemowych i 1 pozaplanową. Podczas kontroli kompleksowych nie stwierdzono nieprawidłowości. W trakcie przeprowadzonych kontroli problemowych wydano jedną decyzję o karze, zarządzenia pokontrolne, a także pouczano i przeprowadzano instruktaże. Natomiast podczas kontroli interwencyjnych w pięciu przypadkach wydano zarządzenia pokontrolne. Kontrola pozaplanowa nie wykazała nieprawidłowości.

ŁC


 
Załączniki
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: