REKLAMA:

Miejscy radni uchwalili budżet na 2017 rok [retransmisja]

samorząd
29.12.2016 r., godz. 23.20
Radni uchwalili budżet Miasta na 2017 rok
80,6 mln zł po stronie dochodów i dokładnie tyle samo po stronie wydatków. Tak wygląda przyjęty podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta Budżet Zambrowa na 2017 rok.

Dziś w Urzędzie Miasta odbyła się ostatnia w tym roku sesja rady. Radni podjęli w sumie 9 uchwał. Najważniejszą z nich była uchwała budżetowa. Mimo kilku zapytań i wymiany zdań, radni ostatecznie bez żadnych zmian przyjęli budżet miasta w formie zaproponowanej przez burmistrza.

Przyszłoroczny budżet jest zbilansowany. Zarówno dochody budżetu jak i wydatki wyniosą 80 mln 564 tys. 953 zł. W budżecie stworzono rezerwy: ogólną w kwocie 659,9 tys. złotych, celową na nagrody burmistrza z okazji Dnia Nauczyciela w wysokości 21,9 tys. zł oraz celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 223,7 tys. złotych.

Utrzymanie administracji będzie nas kosztowało ponad 6 mln 040 tys. złotych (prawie 300 tys. zł więcej, niż w 2016 roku), w tym koszty utrzymania Rady Miasta - 292 tys. zł, a rocznego funkcjonowania Urzędu Miasta - 4 mln 041 tys. zł. Na promocję miasta w 2017 roku przeznaczono prawie 465 tys. złotych. Na zadania z dziedziny bezpieczeństwa Miasto wyda 94 tys. złotych, w tym dotacja dla policji wyniesie 40 tys. zł. Na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli z miejskiej kasy zostanie wydane 26,7 mln zł (szkoły podstawowe - 11,5 mln zł, przedszkola – 7,4 mln zł, gimnazjum - 3,9 mln zł, licea ogólnokształcące - 0,5 mln zł oraz stołówki szkolne - 1,5 mln zł). Największą część wydatków oświatowych stanowią wynagrodzenia pracowników.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej miasto wyda niemal 4,9 mln zł. W tym na zasiłki i pomoc w naturze - 1,3 mln zł, dodatki mieszkaniowe - 450 tys. złotych, ośrodki pomocy społecznej – 1,3 mln. Na utrzymanie zieleni miasto wyda 832 tys. zł, a na oświetlenie ulic 3,8 mln zł (w tym 2,5 mln przeznaczono na wydatki inwestycyjne). Na kulturę w 2017 r. przeznaczono 2,7 mln zł. Wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu to kolejne 4,3 mln zł.

Na wszystkie inwestycje i remonty została przeznaczona kwota 13 mln 391 tys. zł, co stanowi 16,3% wszystkich wydatków. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zaplanowane na przyszły rok inwestycje.

Transport i łączność – 3 mln 350 tys. zł
:: Budowa dróg w zakresie 01KD, 02KD, 03KD, 020KZ wraz z budową oświetlenia i kanalizacją deszczową (pomiędzy ulicami Podedwornego, Sadową i Sienkiewicza) - 550 tys. zł
Zadanie polega na rozpoczęciu budowy ulic w zakresie budowy kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 700 mb wraz z budową 28 studni rewizyjnych. Planowany tryb uzyskania zgody na realizację – decyzja ZRID.

:: Przebudowa ulicy 71. Pułku Piechoty – 1 mln 600 tys. zł
Zadanie polega na przebudowie ulicy, oświetlenia i skrzyżowania z ul. Papieża Jana Pawła II i ul. Grabowską na skrzyżowanie o ruchu okrężnym, wymianie krawężników i nawierzchni ścieżki rowerowej. Dodatkowo zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni i zmieniona stała organizacja ruchu. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości do 50% wydatków kwalifikowanych.

:: Dojazd od ul. Łąkowej do parku przy Cmentarnej – 300 tys. zł
Utwardzenie terenu działki, stanowiącej dojazd od ul. Łąkowej do posesji, wraz z podłączeniem do istniejącego chodnika w parku. Długość dojazdu - 140 m, szerokość jezdni - 3 m o nawierzchni bitumicznej.

:: Budowa drogi nad Jabłonką wraz z remontem parkingu i przejściem pod mostem – 800 tys. zł
Budowa ulicy wraz z ciągiem pieszo–rowerowym i oświetleniem. Długość ok. 600 m. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.

:: Dokumentacja nowych zadań – 100 tys. zł
Planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Kościuszki, wykonanie studium wykonalności budowy drogi zbiorczej od ul. Ostrowskiej do alei Wojska Polskiego.

Gospodarka mieszkaniowa – 2 mln 152 tys. zł
:: Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej przy ul. Magazynowej 5 i 7 – 100 tys. zł
Wykonanie remontu istniejącej nawierzchni chodnika, jezdni oraz wykonanie oświetlenia ulicznego. Długość chodnika i jezdni - ok. 200m

:: Budowa komórek wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Magazynowej – 560 tys. zł
Zakres robót: wyburzenie starych komórek, budowa nowego budynku na komórki w ilości ok. 25 szt., wykonanie nowego zagospodarowania terenu (parkingi, chodniki, śmietnik, zieleń, plac zabaw) wokół budynku przy ul. Magazynowej 2.

:: Ogrodzenie Caritas – 60 tys. zł

:: Budowa parkingu przy alei Wojska Polskiego 43 – 62 tys. zł

:: Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zakup gruntów – 1 mln 370 tys. zł
Wydatki na zakup gruntów pod budowę nowych dróg: w obrębie ulic Sadowej i Podedwornego – 370 tys. zł, pod budowę drogi zbiorczej od ul. Ostrowskiej do alei Wojska Polskiego – 1 mln zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 30 tys. zł.
Planuje się dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie w kwocie 30 tys. zł na zakup specjalnego samochodu pożarniczego.

Oświata i wychowanie, rozdział przedszkola – 50 tys. 300 zł
Planuje się zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb kuchni Miejskiego Przedszkola Nr 6.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 70 tys. zł
:: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Planuje się dotację dla Powiatu Zambrowskiego w kwocie 70 tys. zł przeznaczoną na rozbudowę budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie.

Rodzina – 5 tys. 600 zł
Planuje się zakup zmywarki z wyparzaczem dla potrzeb tworzonego żłobka za kwotę 5 tys. 600 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 mln 360 tys. zł
:: Budowa fontanny i plaży nad zalewem: planowany koszt – 260 tys. zł
Planuje się na odmulonym i oczyszczonym zalewie zamontowanie nowych elementów:
- plaża piaszczysta: wymiary ok. dł. 40 m, szer. 10 m, lokalizacja - brzeg pomiędzy jazem a małą fontanną
- pomost drewniany - wymiary ok. dł. 5 m, lokalizacja - przy prawym brzegu plaży. Przy pomoście będzie można cumować rowery wodne i kajaki (w przypadku wypożyczalni miejskiej niezbędne będzie zatrudnienie obsługi)
- fontanna: lokalizacja - przy jazie, kilka zespołów dysz wyrzucających wodę wachlarzem od strony jazu w stronę zalewu. Strumienie wody będą podświetlone wielokolorowymi reflektorami LED RGB. Szczegółowe rozwiązania i szacunek kosztu będą znane po opracowaniu projektu. Jeśli środki finansowe na to pozwolą, to rozważy się zastosowanie kilku pomp ze sterownikami i falownikami wytwarzającymi zmienny obraz wody.

:: Modernizacja oświetlenia ulic – 3 mln zł
Planuje się przebudowę linii oświetlenia ulicznego z zastosowaniem energooszczędnych opraw oświetleniowych LED. Pozwoli to obniżyć koszty energii elektrycznej o około 50%. Zakres pierwszego etapu prac w 2017 roku będzie proporcjonalny do wysokości dofinansowania z funduszy z Unii Europejskiej. Zakłada się uzyskanie dofinansowania w wysokości 2 mln 550 tys. zł, a 450 tys. zł ma pochodzić ze środków własnych Miasta. Kwota ta wystarczy na przebudowę linii oświetleniowych na połowie ulic w mieście, w tym: oprawy oświetleniowe - 750 szt., słupy - 750 szt., linie oświetleniowe kablowe i napowietrzne, szafki oświetleniowe. W trakcie opracowania jest audyt energetyczny, który określi niezbędny zakres prac.

:: Budowa placu zabaw przy ul. Łomżyńskiej – 100 tys. zł
Plac zabaw o wymiarach 13 m x 24 m ogrodzony przęsłami stalowymi o wysokości 140 cm. Podłoże placu zabaw ma być wykonane z piasku. Inwestycja uwzględnia także montaż urządzeń zabawowych.

Kultura fizyczna i sport – 30 tys. zł
:: Budowa – modernizacja stadionu miejskiego (etap IV) – 30 tys. zł
Na terenie Stadionu Miejskiego w Zambrowie planowana jest zmiana nawierzchni dobiegu do ścianki wspinaczkowej z nawierzchni piaskowej na nawierzchnię poliuretanową i pomieszczenie stanowiska dowodzenia.

Przyszłoroczny budżet uwzględnia ponadto 7% podwyżki wynagrodzeń dla pracowników urzędu oraz pracowników administracyjnych obsługi wszystkich jednostek organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Miasto Zambrów.

Jednym z najbardziej liczących się źródeł dochodów miasta są wpływy z podatków (21,4 mln zł). W tym:
:: podatek od nieruchomości (7,4 mln zł),
:: podatek od środków transportowych (355 tys. zł),
:: podatek od czynności cywilnoprawnych (655 tys. zł),
:: wpływy z opłaty skarbowej (250 tys. zł),
:: podatek dochodowy (11,6 mln zł).

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji z XXIII Sesji Rady Miasta Zambrów.
ŁC


 
Galeria zdjęć:
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: