Zambrowski Portal Internetowy
www.zambrow.org


 
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w mieście Zambrów
artykuł sponsorowany
07.12.2017 r., godz. 18.00

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. w Zambrowie, ul. Papieża Jana Pawła II nr 5 zawiadamia, że na rok 2018 została przedłużona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca w 2017 roku. Przedłużenie taryfy zostało zatwierdzone Uchwałą Nr 189/XXXIII/17 Rady Miasta Zambrów z dnia 28 listopada 2017 r.


Zestawienie aktualnych cen i opłat

Lp. Ceny i stawki opłat Jednostki miary Cena netto
1Cena za dostawę wodyzł/m32,99
2Cena za odprowadzanie ściekówzł/m34,09
3Stawka opłat abonamentowychzł/m-c4,18


Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Stosuje się warunki zgodnie z rozdziałem 5 § 16,17 i 18 rozporządzenia.

Warunki Stosowania cen i stawek
Zakres Świadczonych usług:
1. Wydobywanie wód podziemnych, uzdatnianie poprzez odżelazianie, odmanganianie filtrowanie oraz dostawie wody do odbiorców indywidualnych i zbiorowych.
2. odprowadzanie ścieków, od odbiorców poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni, następnie oczyszczanie ścieków i odprowadzanie do rzeki Jabłonki.
Szczegółowy zakres świadczonych usług wymienionych w pkt 1 i 2 określony jest w umowach o dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
Zawarte w taryfie ceny i stawki opłat ustala się dla standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w art. 5 ustawy i w rozdziale VII § 27 i 28 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Zambrowa, uchwalonego uchwałą Nr 185/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Zambrowie z dnia 29 listopada 2005r.
© Projekt i aktualizacja: WIRTUALNI, 2002 - 2018 r.